Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafić w to pomarańczowe. -

Waldemar Wspaniały

Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym. -

Zdzisław Ambroziak

Nasza filozofia jest prosta - walczyć zawsze do końca. -

Łukasz Żygadło

Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować. -

Krzysztof Ignaczak

W piłkę nożną można grać niechlujnie przez 80 minut. W siatkówkę tak grać się po prostu nie da. -

Jacek Laskowski

To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegrywasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz. -

Wojciech Drzyzga

Siatkówka jest to fantastyczny sposób na życie, naprawdę. Jest to piękna przygoda, dająca wiele radości nie tylko tych sportowych. -

Łukasz Kadziewicz

Każdy set to inny rozdział. To jest całe piękno siatkówki. -

Wojciech Drzyzga

Stanowisko Ministerstwa w sprawie obozów sportowych

30-12-2020 | Aktualności

Obowiązujące od dnia 28 grudnia 2020 r.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) w przepisach § 10 ust. 15 pkt 1 i 2 stanowi, iż do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3), lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 13 ww. rozp. Rady Ministrów – Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.  r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia aktualnie dopuszczalne jest prowadzenie działalności sportowej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego wyłącznie na zasadach wskazanych w ww. rozporządzeniu (m.in. z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy). W pozostałym zakresie prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. niedopuszczalne.

Okoliczność spełniania warunku, o którym mowa w § 10 ust. 15 pkt 1 ww. rozporządzenia RM, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy (§10 ust. 16 rozporządzenia Rady Ministrów).

Na podstawie powyższych przepisów dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy mogłaby brać udział w zgrupowaniach sportowych. Niemniej jednak zgodnie z § 11gg ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19:

  1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.
  2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:

1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;

2) obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

  1. Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Mając na uwadze powyższe przepisy w ocenie Ministerstwa Sportu w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. niedopuszczalne jest organizowanie jakichkolwiek zgrupowań sportowych dla uczniów i młodzieży, z wyłączeniem uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych, niezależnie od spełniania norm określonych przepisami rozp. Rady Ministrów.

Ww. stanowisko wynika z analizy aktualnie obowiązujących aktów prawnych:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1327).

Żróło: pzps.pl